ALGEMENE VOORWAARDEN BV ELIEKO

1. Toepasselijkheid

1.1. Goede afspraken zijn de basis van een vlotte en correcte samenwerking. Onze voorwaarden zijn gesteund op een wederzijds vertrouwen en zijn bedoeld om de wil van beide partijen te verankeren in een evenwichtige contractuele relatie tussen partijen

1.2. Alle uitvoeringen en leveringen geschieden conform deze voorwaarden. Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn ons enkel tegenstelbaar, indien zij schriftelijk door ons werden bevestigd. Deze voorwaarden kunnen gebeurlijk aangevuld worden met bijzondere voorwaarden die steeds voorrang hebben op deze algemene voorwaarden.

1.3. De nietigheid en/of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet.

2. Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van BV ELIEKO zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. Elke bestelling dient uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn aanvaard, vooraleer BV ELIEKO hierdoor zal zijn gebonden.

2.2. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De btw is onderhevig aan eventuele wettelijke aanpassingen.

2.3. De Klant wordt gevraagd om na totstandkoming van de overeenkomst een voorschot te betalen, verder wordt er periodiek gefactureerd.

2.4. Voor zover evenwel, in de periode tussen offerte en aanvaarding, de prijzen van één of meerdere onderdelen door de leverancier van BV ELIEKO zouden worden verhoogd met meer dan 10%, is BV ELIEKO niet meer gehouden door de prijzen in de offerte, en kan naar keuze en zonder vergoedingen, hetzij de offerte worden geannuleerd hetzij in verhouding tot de prijsstijgingen van de materialen worden aangepast. Dit is tevens mogelijk indien na het sluiten van de overeenkomst één of meerdere onderdelen een prijsstijging kennen van minstens 15% die niet redelijkerwijze door BV ELIEKO kon voorzien worden bij opmaak van de prijsopgave.

3. Betalingsmodaliteiten

3.1. Alle facturen zijn betaalbaar in euro en zonder korting op de maatschappelijke zetel van BV ELIEKO en uiterlijk binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2. Bij laattijdige betaling is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een moratoire interest van 10 % per jaar verschuldigd. In geval van gehele of gedeeltelijke
laattijdige betaling is de Klant daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaal factuurbedrag, met een minimum van €125,00, zelfs bij toekenning van betalingsfaciliteiten.
Diezelfde rechten komen toe aan de Klant indien BV ELIEKO zijn betaalverplichtingen niet nakomt.
3.3. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag maakt het saldo van alle andere facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
3.4. In geval van betwisting dient de factuur aangetekend en behoorlijk gemotiveerd te worden geprotesteerd binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst.

4. Verplichtingen en aandachtspunten voor de Klant

4.1. De Klant moet instaan voor alle noodzakelijke vergunningen en/of toelatingen. De Klant zal BV ELIEKO onmiddellijk op de hoogte stellen indien de vergunningen of toelatingen worden betwist, ingetrokken, geschorst of vernietigd.

4.2. De werf en/of plaats van uitvoering dient gemakkelijk toegankelijk te zijn en voldoende plaats te bieden voor het stockeren van de goederen, dit alles op risico van de Klant.

4.3. De Klant moet steeds zorgen voor een goede werfcoördinatie, zodat wij onze werken tijdig en naar behoren kunnen uitvoeren, en dit binnen een normale termijn.

4.4. Wanneer een bestelling is gebeurd op basis van een namens de Klant ter beschikking gestelde tekening, model, lastenboek of enig ander document, dan zijn de aanduidingen en modaliteiten aangegeven op dit document bepalend voor de uitvoering en de beoordeling van de conformiteit van de geleverde goederen. De Klant draagt het risico voor verkeerd aangegeven aanduidingen en/of modaliteiten.

4.5. Meerwerken met inbegrip van wijzigingen alsook meerkosten die een gevolg zijn van het niet-naleven van bovenvermelde verplichtingen, zullen bijkomend worden gefactureerd en zijn verschuldigd door de Klant, onafhankelijk of deze schriftelijk dan wel mondeling werden gevraagd door de Klant of door zijn aangestelde. De uitvoering van de meerwerken en het uitblijven van schriftelijk protest binnen de 7 kalenderdagen na het overmaken van de werkbons of detail van de werken/materialen, en/of het uitblijven van schriftelijk protest binnen de 5 dagen na facturatie geldt als aanvaarding van de omvang en de prijs van de meerwerken.

5. Uitvoering van de werken & termijnen

5.1. BV ELIEKO is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van haar werken. Zij is wel niet verantwoordelijk voor het concept en de controle op de uitgevoerde werken, evenmin als voor de gebreken in de opgelegde materialen of werkwijzen. Indien nodig en/of vereist, moet de Klant zich laten bijstaan door een architect, studiebureau, stabiliteitsingenieur en/of andere professioneel ter zake.

5.2. De leverings- uitvoerings- en aanvangstermijn zijn uitgedrukt in werkdagen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de termijnen slechts als informatief en indicatief beschouwd. Een eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, hoogstens tot een schadevergoeding die beperkt is tot 7,5% van de prijs indien de werkelijke schade kan bewezen worden door de Klant.

5.3. BV ELIEKO kan tijdens de uitvoering andere, kwalitatief gelijkwaardige of betere materialen gebruiken, eventueel van een ander gelijkwaardig merk (vb. ingeval van nieuw type materialen, uitputting voorraad, …), en dit tegen dezelfde voorwaarden voor de Klant. BV ELIEKO heeft het recht om beroep te doen op onderaannemers voor de uitvoering van de werken.

 

6. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

6.1. Indien een geval van overmacht of andere omstandigheden die geen kwade wil inhouden de uitvoering onmogelijk maakt, zelfs tijdelijk, of derwijze bezwaart dat zij op de gestelde voorwaarden van merkbare invloed zou zijn, behoudt BV ELIEKO het recht voor hetzij de voorwaarden aan te passen, hetzij aan de overeenkomst te verzaken, hetzij de uitvoering van de overeenkomst te schorsen. Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van onze verplichtingen en/of die ons dwingt tijdelijk en/of definitief de werken stil te leggen, zijn onder meer: bijvoorbeeld ongevallen, weersomstandigheden, oorlogen en de gevolgen ervan, ziekte of epidemieën, staking of lock-out, brand, gebrek of moeilijkere belevering aan grondstoffen of arbeidskrachten, productiestopzettingen bij leveranciers, niet verwachte prijsstijgingen, overheidsmaatregelen, enz. De tijdelijke schorsing van de werken ten gevolge van overmacht brengt, van rechtswege en zonder vergoeding, de verlenging mede van de aanvankelijk bepaalde uitvoeringstermijn met een periode die gelijk is aan de duur van de schorsing, vermeerderd met de tijd die nodig is om het werk weer op gang te brengen. Dezelfde rechten komen toe aan de Klant die op zijn beurt met deze omstandigheden zou geconfronteerd worden.

6.2. Partijen verbinden zich er wel toe om in zulke gevallen in gemeen overleg naar de gepaste oplossing te zoeken die redelijk en billijk is voor beide partijen. Ingeval van blijvende discussie zullen partijen zich tot de Rechtbank wenden die zal oordelen over een billijke en passende oplossing.

7. Eigendomsvoorbehoud en overdracht van risico

7.1. De goederen blijven eigendom van BV ELIEKO tot op het ogenblik van de volledige betaling van de verschuldigde prijs, inclusief accessoria. De risico’s voor beschadiging, toevallig verlies of tenietgaan van de goederen zijn vanaf de levering op de werf ten laste van de Klant.

7.2. Het is de Klant niet toegestaan, zolang de verschuldigde prijs, inclusief accessoria, niet volledig voldaan is, de geleverde goederen te vervreemden, te verpanden of op een andere wijze te bezwaren met welk recht dan ook.

8. Klachten en bepalingen in verband met onze aansprakelijkheid

8.1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, zal er één oplevering gebeuren die leidt tot de definitieve aanvaarding. Ingebruikname van de werken en/of het aanvaarden van de slotfactuur staat gelijk met de definitieve aanvaarding

8.2. Alle klachten wegens niet-conformiteit en zichtbare gebreken dienen bij ontvangst en uiterlijk 7 dagen nadien schriftelijk door de Klant te worden geformuleerd met een nauwkeurige opgave van het voorwerp van de klacht.

8.3. De vrijwaringsplicht voor eventuele verborgen gebreken is beperkt tot twaalf maanden vanaf leveringsdatum. Elke vordering op basis van verborgen gebreken zal in ieder geval onontvankelijk zijn na de definitieve aanvaarding der werken. Garantie dekt nooit: de normale slijtage, natuurlijke vervormingsverschijnselen , kleurveranderingen of kleurverschillen, alle gebreken te wijten aan foutief of abnormaal gebruik, storingen van het elektriciteitsnet of verandering van stroomsterkte, schade ten gevolge van een fout of nalatigheid van de klant en/of de gebruiker en/of derden, beschadigingen door het gebruik van onderhoudsproducten en/of agressieve schoonmaakmiddelen, Deze garantie laat de wettelijke en/of commerciële garanties van de fabrikanten/groothandelaars van geleverde goederen onverkort van toepassing. Garantievoorwaarden en onderhoudsvoorschriften kunnen steeds geraadpleegd worden op de website van de leveranciers en zijn altijd verkrijgbaar bij ons op eerste verzoek.

8.4. Ingeval van beschadiging of gebreken die aan ons toerekenbaar zijn, op welke juridische grond dan ook, zullen wij enkel gehouden zijn tot het vervangen en/of herstellen en/of herleveren, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige andere vorm van schadevergoeding en zonder dat wij gehouden kunnen zijn tot de gevolgschade zoals onder meer financiële verliezen, gederfde winst, genotsderving, … Wij zullen hierbij aldus steeds het recht hebben op een herstel/uitvoering in natura. De tussenkomst voor schade wordt ten allen tijde, voor welkdanige juridische grond van aansprakelijkheid dan ook, beperkt tot de waarde van de overeenkomst.

8.5. BV ELIEKO zal nooit hoofdelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden samen met andere partijen/ architecten betrokken bij een project.

9. Verbreking van de overeenkomst

Indien de overeenkomst door BV ELIEKO lastens de Klant wordt ontbonden om welke reden dan ook, worden alle verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar, alsmede een vergoeding voor de gemaakte kosten en gederfde inkomsten. Onverminderd het recht in hoofde van BV ELIEKO de meerdere schade te bewijzen en ervoor schadeloosstelling te vorderen, wordt deze vergoeding geraamd op 25% van hetgeen de Klant naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest. Diezelfde rechten komen toe ingeval van gehele of gedeeltelijke verbreking door of lastens BV ELIEKO, en dit ten gunste van de Klant.

10. Geschillen – toepasselijk recht -bevoegde Belgische rechtbanken

10.1. Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, zullen alle rechtsvorderingen met betrekking tot de geldigheid, de uitlegging, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst tussen BV ELIEKO en de Klant onder de exclusieve bevoegdheid vallen van de rechtbanken bevoegd voor de plaats waar BV ELIEKO zijn maatschappelijke zetel heeft. BV ELIEKO behoudt zich wel het recht voor om afstand te doen van deze bevoegdheidsclausule.

10.2. De overeenkomst tussen BV ELIEKO en de Klant en haar geldigheid wordt exclusief beheerst door en getoetst aan het Belgisch recht, zelfs indien de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk in een ander land plaatsvindt of de Klant in een ander land zijn woonplaats of maatschappelijke zetel zou hebben. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11. Privacy

BV ELIEKO verzamelt, registreert en verwerkt informatie en persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. BV ELIEKO vervult zijn verplichtingen als verantwoordelijke en/of als verwerker van die gegevens in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 en andere dwingende regelgeving. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig voor het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen. Ons privacybeleid kan steeds opgevraagd worden via ons algemeen e-mailadres. In België kan er altijd een klacht ingediend worden bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (Tel.:+322/274.48.00;,e-mail: contact@apd-gba.be, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

Scan deze code of klik erop om de Algemene Voorwaarden als pdf te downloaden.